کارکرد پمپ انسولین : DANA Diabecare

کار کردن با پمپ انسولین  DANA Diabecare بسیار ساده میباشد .بطوری که از نظر نحوه کار، آسانترین پمپ دنیا لقب گرفته است .سیستم نمایش این پمپ تصویری است و دارای چهار دکمه NEXT  , ,SEL   UP,  DOWN میباشد که دکمه NEXTبرای حرکت بسمت جلو ، دکمه SEL برای انتخاب گزینه مورد نظر  و  UP,  DOWN  نیز برای تغییر میزان انسولین در نظر گرفته شده است  . کافی است که فرد  نحوه استفاده و انتخاب  چهار تصویر و چهار دکمه را فراگیرد .البته باید متذکر شد که سادگی عملکرد دستگاه ، دلیل ضعف و یا عدم کارایی مناسب آن نمیباشد ، بلکه برعکس، طراحی آن بگونه ای بسیار پیچیده صورت گرفته تا کاربر براحتی بتواند از دستگاه پیشرفته خود که دارای تکنولوژی روز جهان میباشد، بطور خیلی راحت استفاده نماید . علی الرغم سادگی دستگاه ، حتماً آموزش لازم برای استفاده از پمپ انسولین DANA Diabecare توسط آموزگاران دوره دیده DANA از طریق شرکت تکوین ایده فردا به بیمار داده میشود . برای اطمینان نیز دفترچه راهنمای فارسی در اختیار ایشان قرار میگیرد  .