پمپ انسولین به دو صورت عمل تزریق و ترشح انسولین را انجام میدهد,این دو روش عبارتند از بیزال و بلوس که در ادامه به تشریح و توصیف هرکدام میپردازیم.

روش بیزال

این روش عملکردی کاملا مشابه پانکراس دارد بدین صورت که میزان و مقدار انسولینی که به طور طبیعی در طی 24 ساعت شبانه روز توسط بدن انجام میشود توسط بیزال شبیه سازی میشود و عملکردی کاملا هوشمندانه نیز دارد.

روش بلوس

همانطور که میدانید پس از صرف غذا بدن به طور خودکار شروع به ترشح انسولین میکند,با توجه به مکانیسم پمپ انسولین دقیقا بعد از خوردن غذا این دستگاه به طور خودکار شروع به تزریق انسولین میکند که مقدار ان بستگی به کربوهیدرات مصرف شده نیز دارد.

همانطور که گفته شد پمپ انسولین با کارکرد هوشمندانه ای که دارد میتواند کاملا رفتاری مشابه اندام های بدن داشته باشد.

در صورت لزوم انسولین را ترشح کند و یا فشار تزریق آنرا در طی شبانه روز کنترل کند و یا کم و زیاد کند.درواقع پمپ انسولین دستگاهی میباشد که میتواند بعنوان یک ارگان و یا اندام بدن باشد اما به صورت خارجی که حتی میتواند عملکردی بهینه تر از بدن داشته باشد و بدون هیچ خرابی و یا عیب و نقصی.